Selecteer een pagina

Klachtenprocedure

Plusminus doet haar uiterste best om haar leden en andere belanghebbenden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. Dat kan aanleiding voor je zijn een klacht in te dienen. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe je een klacht kunt indienen bij Plusminus en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Suggesties en klachten helpen ons bij het verbeteren van ons werk. Daarom vinden we het belangrijk om deze serieus te nemen. Wij streven ernaar om ons beleid zo goed mogelijk vorm te geven en uit te dragen.

Om je suggesties en klachten, maar ook opmerkingen of problemen, zo zorgvuldig mogelijk te behandelen, kun je gebruik maken van het klachtenformulier. Onder een klacht wordt verstaan: een op schrift gestelde uiting van ongenoegen over een bestuurslid dan wel een ander die namens Plusminus een activiteit uitvoert in de breedste zin van het woord. Als klager kan optreden een lid van Plusminus dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger of een naaste/ betrokkene die hinder heeft ondervonden door het handelen of nalaten van een bestuurslid of vrijwilliger.

Heb je geen klacht, maar vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur deze dan ook naar bureau@plusminus.nl.

Een klacht indienen

Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden daarbij vastgelegd:

 • De datum waarop de klacht binnenkomt.
 • Op welke manier de klacht binnenkomt.
 • Naam, adres en eventueel telefoonnummer en e-mailadres van de klager.
 • Welke relatie de indiener heeft met Plusminus.
 • Omschrijving van de klacht.
 • Omschrijving van de actie die Plusminus onderneemt naar aanleiding van de klacht.
 • Naam van degene die de klacht in behandeling neemt.
 • Datum waarop de klacht moet zijn afgehandeld.

Afhandeling van de klacht

 • Na ontvangst van je klacht sturen we binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • De klacht wordt besproken in de interne klachtencommissie van Plusminus, bestaande uit 3 leden van het bestuur. Indien één van deze personen partij is bij de klacht, wordt hij/zij vervangen door een ander bestuurslid van Plusminus.
 • De klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen afgehandeld. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn, dan krijg je hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.
 • Klachten worden niet alleen beantwoord, maar ook geanalyseerd. In ons jaarverslag doen wij jaarlijks melding van het aantal klachten dat wij hebben ontvangen. Naar aanleiding van de klachtenanalyse kunnen er aanpassingen plaatsvinden in de werkwijze van Plusminus.