Selecteer een pagina

ALV en adviesraad

De ALV is het hoogste orgaan van Plusminus. Het bestuur legt minimaal twee keer per jaar verantwoording af in de ALV. In de voorjaarsvergadering gebeurt dat in de vorm van het jaarverslag en het financiële jaarverslag over het voorafgaande jaar. In de najaarsvergadering staan het jaarplan en de begroting voor het nieuwe jaar centraal.

 

Per 1-1-2022 heeft Plusminus de Ledenraad vervangen door een Algemene Ledenraadvergadering (ALV). De leden van de ledenvergadering kunnen zitting nemen in de nieuw in te stellen adviesraad.

Voor de ALV is het gewenst om twee keer per jaar een bijeenkomst te hebben. In een voorjaarsbijeenkomst wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. In het najaar worden de plannen, inclusief begroting voor het nieuwe jaar besproken.

Het bestuur van Plusminus nodigt u van harte uit voor de Ledenvergadering op 29 mei 2024 om 19.30 uur. De vergadering zal digitaal plaatsvinden en is te volgen via de deze link. De stukken voor de vergadering vind u hieronder bij het betreffende agendapunt.

 

Op de agenda zullen de volgende onderwerpen geagendeerd staan:

 

1. Opening en Welkom

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

4. Notulen 15-01-2024 (Bijlage)

5. Jaarverslag 2023 (Bijlage)

6. Verslag Kascommissie (mondeling)

7. Verkiezing Kascommissie

8. Financieel Jaarverslag 2023 (Bijlage)

9. Voordracht Berber Vogt als bestuurslid

10. Herverkiezing Henri de Wit als bestuurslid

11. Update Plusminus

12. Rondvraag

 

 

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Henk Mathijssen

Voorzitter Plusminus

De adviesraad is beoogd om een adviesorgaan van het bestuur te worden. Het kan gaan om gevraagd en ongevraagd advies. Wensen ten aanzien van de adviesraad zijn:
· Alle geledingen binnen de vereniging zijn vertegenwoordigd in de adviesraad.
· Frequentie van vergaderen minimaal twee en maximaal vier keer per jaar.
· Aan de adviesraad wordt advies gevraagd over het jaarplan.