Selecteer een pagina

De beschikbaarheid van een flink aantal geneesmiddelen staat onder druk. Uit het onderzoek van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is gebleken dat het leveringsprobleem van dit geneesmiddel niet of onvoldoende kan worden opgelost. De in Nederland geregistreerde geneesmiddelen Camcolit- 400 mg tabletten (RVG 09013) en Priadel 400 mg, tabletten met gereguleerde afgifte (RVG 05821) hebben dusdanig andere afgifteprofielen dat deze middelen niet in alle gevallen gezien kunnen worden als uitwisselbare alternatieven.

Om dit geneesmiddeltekort op te kunnen vangen, verleent de inspectie op basis van artikel 40, derde lid en onder c van de Geneesmiddelenwet, nader uitgewerkt in artikel 3.17a van de Regeling Geneesmiddelenwet, vanaf dag van publicatie in de Staatscourant toestemming aan alle in Nederland gevestigde fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudende voor het betrekken van vergelijkbare geregistreerde geneesmiddelen, met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm uit een andere lidstaat1 of, indien niet commercieel beschikbaar in een andere lidstaat, uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land2, en het af te leveren aan een arts ten behoeve van een tot zijn geneeskundige praktijk behorende patiënt.

Mocht u tegen leveringsproblemen aanlopen en daar vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met voorzitter@plusminus.nl