Selecteer een pagina

Regio's

Plusminus is niet alleen landelijk actief, maar ook op regionaal niveau. De regio’s vallen samen met de verschillende provincies in Nederland. In onze regio’s zijn vrijwilligers actief in een regioteam om verschillende bijeenkomsten en activiteiten te organiseren. 

De coördinatie van het regioteam is in handen van een Regionaal Contact Persoon (RCP), soms als duo. De RCP-er ondersteunt het regioteam. Dat team kan bestaan uit gespreksleiders, voorlichters, een coördinator regiobijeenkomsten en een huisbezoeker. De activiteiten in de regio komen overeen met die op landelijk niveau: lotgenotencontact, voorlichting en belangenbehartiging.

Het regioteam:

  • is aanspreekpunt voor leden en niet-leden binnen de regio;
  • initieert en coördineert lotgenotencontact;
  • geeft voorlichting/psycho-educatie;
  • organiseert regionale themabijeenkomsten;
  • legt en onderhoudt contacten met instellingen binnen de GGZ en het Sociaal Domein.

Kijk bij de regionale activiteiten  voor meer informatie over de activiteiten in jouw regio. Als je lid bent van Plusminus krijg je vanzelf een uitnodiging voor de regiobijeenkomsten.

Lotgenotencontact en psycho-educatie zijn de basisactiviteiten binnen elke regio.

Lotgenotencontact

De meest voorkomende vorm van lotgenotencontact is de lotgenotengroep. In deze groep kun je kennis en vooral ervaringen delen met lotgenoten en hun naasten. Je merkt dat je niet de enige bent met vaak moeilijk te begrijpen en uit te leggen problemen. Ook zijn er vaak voor veel schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden al oplossingen. Denk aan thema’s als werk, relaties en familie, geld, vriendschap en sociale contacten. Ook het accepteren van een bipolaire stoornis is een thema dat steeds terugkomt.

De lotgenotengroep kan thuis plaatsvinden (huiskamergroep) of in een door een GGZ-instelling  aangeboden ruimte. Naast de lotgenotengroep zie je ook andere vormen van lotgenotencontact ontstaan. In enkele regio’s worden wandelingen georganiseerd. Nieuw is het MIND-café in de regio Zuid-Holland, waar mensen met vergelijkbare achtergronden elkaar informeel kunnen ontmoeten. In de regio Utrecht is een maatjesproject “In Wisselwerking” opgestart om één-op-één activiteiten te ondernemen.

Psycho-educatie

Overal in het land vinden cursussen psycho-educatie plaats, waarin de bipolaire aandoening centraal staat. Bij het ontwikkelen van deze cursussen is Plusminus nauw betrokken geweest. De cursus psycho-educatie omvat twaalf bijeenkomsten, waaraan patiënten en liefst één of meer van hun betrokkenen deelnemen. Belangrijkste doel van de cursus is de patiënt en zijn betrokkenen inzicht te geven in het ziektebeeld, zodat acceptatie makkelijker wordt. Daarnaast bevordert de cursus de zelfredzaamheid en therapietrouw, waardoor het risico op terugval vermindert.

Aan de orde komen onderwerpen als:

  • symptomen (depressie, manie, psychose), beloop;
  • oorzaken, stress-kwetsbaarheidsmodel, genetica, stemmingsstabilisatoren;
  • Lifechart, medicijnen, antidepressiva en antipsychotica;
  • herkenning van vroege symptomen, omgaan met het noodplan (signaleringsplan), beperken van gevolgen, zelfbindingscontract;
  • de toekomst.

De les over Plusminus zelf wordt bijgewoond door een vrijwilliger van Plusminus.  Meer informatie over psycho-educatie kun je vinden op de site van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS).

Uitgangspunt van de Richtlijn Goede Zorg is dat iedereen met de diagnose bipolair in beginsel in aanmerking komt voor psycho-educatie. Niet alle GGZ-instellingen verzorgen echter psycho-educatie voor mensen met bipolariteit. Dit is dan ook een aandachtspunt voor het bestuur van Plusminus.

Belangenbehartiging

Landelijk behartigt het bestuur van Plusminus van oudsher de belangen van mensen met een bipolaire aandoening en hun naasten. Ze bepleit die belangen bij het ministerie van VWS, grote GGZ-instellingen en andere externe contacten. Als gevolg van de decentralisaties binnen het Sociaal Domein ligt een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid voor Zorg en Welzijn sinds 2015 bij gemeenten. Voor Plusminus is dat een belangrijke reden geweest om de belangenbehartiging meer naar de regio te verplaatsen. Regionaal worden de contacten met GGZ-instellingen behartigd en onderhouden, wordt psycho-educatie gegeven en levert Plusminus input voor deze cursussen.  Omdat de besluiten rondom Zorg en Welzijn steeds meer door gemeenten worden genomen, is het van belang dat Plusminus daar aansluiting bij zoekt. De regioteams worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Binnen het Sociaal Domein gaat Plusminus op zoek naar relevante partijen en thema’s. En onderzoeken of die thema’s zó onder cliëntenorganisaties kunnen worden verdeeld, dat Plusminus niet bij elk overleg hoeft aan te schuiven.